Vážení zákazníci, spustili sme pre vás novú verziu nášho eshopu. V začiatkoch bude treba veľa vecí doladiť, preto vás prosíme o zhovievavosť, ak nebude všetko fungovať podľa vašich predstáv. Prosíme vás v rámci spolupráce, aby ste nás na chyby upozornili mailom na info@elektromax.sk. Taktiež pracujeme na dopĺňaní obrázkov a popisov jednotlivých produktov. Ďakujeme. Váš tím Elektromax.

Obchodné podmienky/Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Kúpnou zmluvou, uzavretou na diaľku, sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len „kúpna zmluva“). Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na žiadosti o rezervácie tovaru v predajni, pri ktorých spotrebiteľ odosiela na diaľku iba žiadosť o rezerváciu avšak k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza nákupom v predajni predávajúceho.
(2) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
(3) Predávajúcim v zmysle týchto obchodných podmienok je:

Róbert Mihálik ELEKTROMAX

IČO: 34424661

DIČ: 1020348923

IČ DPH: SK1020348923

Zapísaný v živnostenskom registri č.207-9851

Číslo účtu: 2623804012/1100

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2380 4012

BIC: TATRSKBX

Telefonický kontakt: 033/5351771

Email: eshop@elektromax.sk


(4) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.elektromax.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Čl. 2
Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare, uvedené v katalógu internetového obchodu, sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
(2) Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
(3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy, ktorý je uverejnený na stránke www.elektromax.sk.
(4) Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.
(5) Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav.
(6) Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Čl. 3
Objednanie tovaru

(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu, si spotrebiteľ objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu internetového obchodu.
(2) Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením s oboznámením sa a udelením vedomého súhlasu s obchodnými podmienkami (ďalej už len OP).
(3) Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný email s potvrdením prijatia objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Čl. 4
Potvrdenie objednávky

(1) Po zaevidovaní objednávky podľa čl. 3 bodu 3 týchto OP, predávajúci overí skladovú dostupnosť tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu.
(2) Ak sa nebudú líšiť údaje podľa čl. 2 bodu 4 týchto OP, predávajúci potvrdí objednávku spotrebiteľovi zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v čl. 8 bode 1 týchto OP. Spotrebiteľ má v prípade predĺženia dodacej lehoty alebo zmeny ceny právo objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy.

Čl. 5
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky.
(2) Spotrebiteľ má podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

·        Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

·         a) prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

·         b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

·         c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese eshop@elektromax.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode (ďalej "Primerané odskúšanie"). Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Za primerané odskúšanie sa v prípade výrobkov na prípravu, úpravu a uskladnenie potravín alebo nápojov rozumie odskúšanie funkčnosti tovaru bez jeho kontaktu s potravinami alebo tekutinami, respektíve bez ich umiestnenia v tovare (neplatí pre mikrovlnné rúry, kde je potrebné pri odskúšaní vložiť pohár čistej vody); v prípade výrobkov určených na pranie alebo sušenie textílií sa za primerané odskúšanie považuje spustenie spotrebiča bez vloženia textílií a akýchkoľvek pracích prostriedkov; v prípade elektronických zariadení s vlastným softwarom sa za primerané odskúšanie považuje také odskúšanie výrobku, pri ktorom nedôjde k jeho registrácií alebo aktivácií v databáze výrobcu.
(3) Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu, zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
(4) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
(5) Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva, súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

·        a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

·        b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

·        c) predaj tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru, vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

·        d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

·        e) predaj tovaru, uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

·        f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

·        g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

·        h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

·        i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

·        j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

·        k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

·        l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

(7) V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Čl. 6
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
(2) Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Čl. 7
Platobné podmienky

(1) V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.
(2) Objednávku, odoslanú cez internetovú stránku www.elektromax.sk nie je možné uhradiť inak ako v hotovosti do rúk kuriéra, prevodom na účet alebo online platobným systémom. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi, vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.
(3) Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru a v elektronickej forme odoslaný emailom zákazníkovi. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke, nalepenej na obale výrobku.

Čl. 8
Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho.
(2) Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo pri osobnom odbere v sídle predávajúceho sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Spotrebiteľ je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.
(3) Nakoľko chladničky s výškou nad 170 cm môžu byť kuriérskou spoločnosťou prepravované v horizontálnej polohe, spotrebiteľ je povinný ponechať chladničku v kľudovom stave vo vertikálnej polohe a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia a uvedenia chladničky do vertikálnej polohy.
(4) Spotrebiteľ je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle, určenom pre komunikáciu ohľadom doručenia alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (pri nákupe na splátky nie je možné určiť náhradnú osobu pre príjem zásielky). Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky, ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5 tohto článku.
(5) Ak spotrebiteľ po doručení emailu s názvom „Potvrdenie objednávky“ neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
(6) Pokiaľ si spotrebiteľ objednal odvoz starého elektrospotrebiča, je povinný tovar odpojiť a zabaliť pred príchodom kuriéra. Na tento účel je možné použiť i pevné zabalenie do strečovej fólie. Nezabalený, znečistený, nekompletný alebo neodpojený tovar kuriérska spoločnosť neprevezme.
(7) Pri vynáške väčších balíkov (napr. chladničky, väčšie televízne prijímače a pod., ktoré sa nezmestia do výťahu) je spotrebiteľ povinný zabezpečiť pri vynáške pomoc ďalšej osoby šoférovi.
(8) Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokiaľ tak spotrebiteľ neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobný odber ako aj na kuriérsku spoločnosť.

Čl. 9
Reklamačný poriadok

(1) Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na emailovej adrese eshop@elektromax.sk  alebo osobne v mieste podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.

(2) Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

(3) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

(4) Predávajúci nezodpovedá za vady, spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

(5) Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch (najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie, ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

(6) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady, súvisiace s odborným posúdením.

(7) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

(8) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(9) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

(10) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

(11) V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva,  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.