Samsung 10 rokov záruka

október 24, 2016 in Akcie

Podrobné pravidlá kampane Samsung „Získajte 10-ročnú záruku na TV pre prípad vypálenie displeja!“

ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

1) Organizátor Kampane: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 158046, v Slovenskej republike, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B.

2) Usporiadateľ Kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053.

3) Technický správca WEB systému Kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053.

4) Účastníkom Kampane sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len “Účastník”). Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom akcie alebo Usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akékoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora alebo Usporiadateľa a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Účastníkom Kampane nesmie byť obchodné spoločnosti alebo organizácie, ktoré výrobok zakúpili za účelom ďalšieho predaja alebo komerčného využitia.

5) Kampaň prebieha od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016, to znamená, že poslednú platnú registráciu je možné vykonať dňa 31. 12. 2016 a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.

6) V rámci Kampane je možné získať desaťročnú záruku pre prípad vypálenia displeja podľa podmienok záruky uvedených v článku 12) (ďalej len “Bonus”) iba za nákup akéhokoľvek z nasledujúcich modelov Televízorov Samsung:

Série 7 Série 8 Série 9
UE65KS7502UXXH UE75KS8002TXXH UE88KS9802TXXH
UE55KS7502UXXH UE65KS8002TXXH UE78KS9502TXXH
UE65KS7002UXXH UE55KS8002TXXH UE65KS9502TXXH
UE60KS7002UXXH UE49KS8002TXXH UE78KS9002TXXH
UE55KS7002UXXH UE65KS9002TXXH
UE55KS9002TXXH

(ďalej len „Televízory” alebo každý zvlášť „Televízor”)

7) Podmienky pre účasť v Kampani a získanie predĺženej záruky (musia byť splnené kumulatívne):

a) Účastník musí kúpiť niektorý z Produktov značky Samsung uvedených v článku 6 pochádzajúci z distribúcie Organizátora Kampane, spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., pričom zoznam odporučených Predajní zahrnutých do distribučnej siete Organizátora Kampane je uverejnený na webovej stránke www.samsung-bonus.eu a nižšie v týchto pravidlách v článku 7f).

b) Kúpou Televízora sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový Televízor z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v bodu 6) týchto pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Účastník musí následne vykonať registráciu na webových stránkach www.samsung-bonus.eu alebo zaslaním vyplneného formulára na nižšie uvedený P. O. Box. Podrobnejší popis registrácie je uvedený nižšie. Registráciou Televízora uvedeného v článku 6) Účastník za stanovených podmienok získava možnosť využitia desaťročné záruky pre prípad vypálenia displeja podľa podmienok záruky uvedených v článku 12). Bonus môže byť uplatnený len po riadnej registrácii Účastníka Bonusové akcie a registrácii Televízora na www.samsung-bonus.eu.

c) Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom zaregistrovali v SR a ČR jeden z prvých 700 Televízorov uvedených v článku 6) (poradie je určené presným dátumom, keď Účastník po svojej predchádzajúcej registrácii zaregistroval Televízor uvedený v článku 6) a nahral účtovný doklad – pozrite nižšie).

d) Pri využití tohto Bonusu môže Účastník čerpať aj ďalšie bonusy Organizátora Kampane. Záujem o využitie Bonusu, desaťročné záruky pre prípad vypálenia displeja podľa podmienok záruky uvedených v článku 12), Účastník prejaví zaškrtnutím príslušného poľa na webových stránkach www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním tejto požiadavky na infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtovaná podľa tarify Účastníka. Ďalej je možné využiť e-mailovú infolinku info@samsung-bonus.eu. Záujem musí Účastník prejaviť v lehote do 2 týždňov od nákupu Televízora, najneskôr však do 31. 12. 2016, inak jeho nárok na Bonus zaniká.

e) Podmienkou vzniku nároku na Bonus je nákup aspoň jedného Televízora uvedeného v článku 6) v období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Záujem o využitie Bonusu možno prejaviť len do 31. 12. 2016 spôsobom ustanoveným v článku 7c). Neskoršie registrácie nebudú brané do úvahy.

f) Zoznam odporúčaných Predajní na nákup Televízorov:

Róbert Mihálik ELEKTROMAX

(ďalej len „Predajne” alebo každá zvlášť „Predajňa”)

Registrácia Účastníka a Televízorov do Kampane

8) Všeobecné informácie:

a) Ak chce Účastník využívať Bonusy tejto Kampane a nie je doposiaľ riadne zaregistrovaný na základe svojej účasti v predchádzajúcich kampaniach Organizátora Kampane, musí sa zaregistrovať do 14 dní od vykonania nákupu, najneskôr však do 31. 12. 2016. Neskoršia registrácia nebude povolená.

b) Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný telefónnym číslom mobilného telefónu Účastníka. Bez zadania platného čísla mobilného telefónu nebude registrácia umožnená.

c) Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením mobilného telefónneho čísla a hesla. Heslo sa Účastník dozvie pri registrácii. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

d) Ďalej je nutné stanoveným spôsobom zaregistrovať kúpený Televízor Samsung, na ktorý Účastník mieni využiť Bonus. Pre aktiváciu Bonusu je nutné nahrať čitateľnú kópiu pokladničného bloku alebo faktúry a fotografiu výrobného štítka s čitateľným sériovým číslom registrovaného Televízora do registračného formulára na www.samsung-bonus.eu.

e) V tejto Kampani je potrebné registrovať Televízor – tzn. Televízor značky Samsung uvedený v článku 6), na ktorý môže byť záruka uplatnená.

f) Registrácia Televízora musí byť kompletne dokončená najneskôr do 31. 12. 2016. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a nárok na Bonus zaniká.

g) Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka možno použiť počas platnosti Kampane maximálne 2 registrácií Televízorov, tak ako sú opísané v článku 11a).

9) Registrácia na www.samsung-bonus.eu:

a) Na www stránkach je pripravený formulár, kde je nutné uviesť všetky údaje, a to: meno, priezvisko, adresu (ulica, č. p., mesto, PSČ), číslo mobilného telefónu Účastníka, e-mail a číslo bankového spojenia. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé.

b) Po odoslaní formulára bude Účastníkovi oznámený výsledok registrácie. Či bola uskutočnená správne, alebo či je potrebné niektoré kolónky upraviť alebo doplniť.

c) Ak bola registrácia uskutočnená správne, Účastníkovi sa zobrazí heslo – ako prístup k jeho vytvorenému účtu. Toto heslo príde Účastníkovi aj na e-mail a je potrebné si ho uschovať na potreby ďalšieho prístupu k účtu Účastníka.

d) Pre registráciu Televízoru je nutné vyplniť na ďalšej stránke model Televízoru, výrobné číslo Televízoru, cenu Televízoru uvedenú na pokladničnom bloku, dátum nákupu, nahrať čitateľnú kópiu pokladničného bloku preukazujúci nákup Televízoru a nahrať čitateľnú fotografiu výrobného štítku Televízoru, kde bude čitateľné výrobné číslo (platný štítok nájdete iba na zadnej strane Televízoru).

e) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane je v prípade registrácie cez uvedené webové stránky okamih doručenia vyplneného formulára registrácie Televízora uvedené v článku 6) a osoby Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie vrátane doručenia kópie účtovného dokladu a fotografie výrobného štítka prostredníctvom www.samsung-bonus.eu. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na Bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 7 pracovných dňoch po vykonaní registrácie.

f) Prevádzkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení – a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým providerom ako spam, čo Prevádzkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

g) Ak Účastník od Prevádzkovateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa prevádzkovateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Prevádzkovateľ ani Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné vypršanie platnosti Bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením, ako aj za zneužitie Bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

Popis a uplatnenie Bonusu

10) Popis Bonusu:

a) Účastník môže kúpiť Televízor uvedený v článku 6), pričom po svojej registrácii a registrácii Televízora uvedeného v článku 6) má nárok na Bonus – desaťročnú záruku pre prípad vypálenia displeja podľa podmienok záruky uvedených v článku 12).

b) Podmienkou pre využitie tohto Bonusu je úplná registrácia Televízora na www.samsung-bonus.eu.

c) Bonus je možné uplatniť v prípade nákupu jedného až dvoch Televízorov uvedených v článku 6).

11) Využitie Bonusu:

a) Žiadosť o zaslanie Bonusu prejaví Účastník tak, že sa prihlási na svoj profil na www.samsung-bonus.eu a vyplní údaje potrebné na identifikáciu požiadavky: model Televízora, kópiu účtovného dokladu o nákupe, dátum nákupu, výrobné číslo Televízora (identifikácia Televízora = jedinečné číslo) ), fotografiu výrobného štítku Televízora s čitateľným výrobným číslom a cenu Televízoru s DPH uvedenú na pokladničnom bloku. Na www stránkach www.samsung-bonus.eu sa Účastník dozvie, či spĺňa podmienky pre využitie Bonusu.

b) Každý kúpený Televízor, na nákup ktorého bude poskytnutý Bonus, musí byť zaregistrovaný na stránkach www.samsung-bonus.eu alebo na infolinke najneskôr do 31. 12. 2016 – registrácie po tomto dátume nebudú platné.

c) V prípade nákupu Televízora spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia Bonusu, podľa § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri Predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, môže byť Bonus uplatnený len v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote odstúpiť.

12) Podmienky desaťročné záruky pre prípad vypálenie displeja:

a) Záručná doba u „desaťročnej záruky pre prípad vypálenie displeja“ začína dátumom vystavenia faktúry, ako je uvedené na účtovnom doklade. Všetky tu uvedené podmienky sa vzťahujú k desaťročné záruke pre prípad vypálenie displeja. Spôsob poskytnutia služby a prevádzkové podmienky platia tak, ako sú opísané v pôvodnom vyhlásení o záruke, ktoré je pripojené k výrobku Samsung. Štandardné záručné podmienky (uvedené v záručnom liste dodanom s výrobkom) nie sú touto ponukou dotknuté, a ak budete chcieť reklamovať akýkoľvek iný problém alebo závadu vášho výrobku (okrem vypálenie displeja), riaďte sa láskavo postupom opísaným v záručnom liste.

b) Desaťročná záruka pre prípad vypálenie displeja je neprenosná na tretiu osobu a nebude ponúknutá žiadna alternatíva.

c) Desaťročná záruka pre prípad vypálenie displeja sa vzťahuje iba na vypálenie displeja vášho televízora (tj. ak sa na vašu obrazovku “vypáli” obraz, bez ohľadu na obsah, ktorý sledujete). Štandardná doba záruky na ostatné súčasti zostáva bezo zmeny.

d) Záruka sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú podmienky, ktoré sú používané v bežnom domácom prostredí, a to len v prípade neúmyselného alebo náhodného vypálenie displeja. Komerčné využitie akéhokoľvek druhu by malo za následok zneplatnenie tejto záruky.
Komerčné využitie môže zahŕňať okrem iného nasledujúce príklady použitia:
Akékoľvek komerčné využitie za účelom dosiahnutia výnosu alebo finančného zisku, verejné produkcie alebo akcie, napríklad v kluboch, baroch a reštauráciách, vrátane nepretržitého zobrazenie štatistík alebo grafiky.
Akékoľvek komerčné využitie nepretržitého alebo zámerného dlhodobého zobrazenie propagačného / informatívneho obsahu, statických alebo fixných obrazov, ako sú napríklad časové harmonogramy, a obrazov s pomerom strán 4: 3, alebo videí, ktoré obsahujú trvalé čierne pruhy.

e) Pokiaľ dôjde v rámci záručnej služby k výmene výrobku alebo súčasti, stáva sa nahradená položka, s výhradou príslušných právnych predpisov, majetkom spoločnosti Samsung. Náhradu môže predstavovať nová alebo opravená položka. Na náhradné položku prechádza zostávajúca záručná doba pôvodného výrobku.

13) Uplatnenie záruky – postup:

a) Obráťte sa na linku telefonickej podpory spoločnosti Samsung 0800 726 786.

b) Uveďte kód a sériové číslo výrobku.

c) Jasne popíšte závadu a podľa pokynov prípadne vykonajte diagnostiku.

d) Pri uplatňovaní záruky sa riaďte primeranými pokynmi spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisného centra.

e) Doklad o nákupe predložte servisnému pracovníkovi na overenie.

f) Ak o to budete požiadaní, predložte fotodokumentáciu.

14) Obmedzenie záruky:

a) Organizátor neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku, že výrobok (výrobky) Organizátora budú fungovať nepretržite alebo bezchybne. Organizátor poskytuje desaťročnú záruku pre prípad vypálenie displeja len na území SR a ČR. Organizátor nie je povinný uhradiť akejkoľvek cestovnej alebo dodacie náklady, ak sa výrobok nachádza mimo územia Českej alebo Slovenské republiky.

b) Služby, ktoré spoločnosť Samsung poskytne pri náprave poškodenia alebo nedostatky spôsobené ktorúkoľvek vylúčených podmienok, budú podliehať ďalším poplatkom za odvedenú prácu, prepravu a súčiastky. Desaťročnú záruku pre prípad vypálenie obrazovky nemôžete využiť, ak výrobok, ktorý predložíte k výmene:
• bol používaný k akémukoľvek inému účelu ako k bežnému domácemu použitie (tj. Akékoľvek komerčné využitie výrobku popísanej v článku 12d);
• je zničený, upravený, poškodený tak, že nie je možné ho opraviť, alebo potrebuje opravu, ktorá nie je zahrnutá v záručnej službe;

c) V maximálnom rozsahu, aký povoľujú zákony, nie sú v záruke zahrnuté opravy porúch, ktoré boli spôsobené:
• úpravami alebo pripojením prvkov,
• nehodami alebo nesprávnym použitím (okrem iného napríklad nedodržaním pokynov v príručke pre používateľa),
• nevhodným fyzickým alebo prevádzkovým prostredím,
• údržbou, ktorú vykonal ktokoľvek iný ako spoločnosť Samsung alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb Samsung,
• prevádzkou výrobku nad hranicu jeho pracovného cyklu,
• výrobky, komponenty, súčasťami, materiálom, programovým vybavením alebo rozhraniami, ktoré nedodáva spoločnosť Samsung.

d) ANI SPOLOČNOSŤ SAMSUNG, JEJ EXTERNÍ DODÁVATELIA ALEBO INÉ PREDAJCAMI NEPOSKYTUJÚ PRE VÝROBOK (VÝROBKY) ŽIADNU INÚ ZÁRUKU, RUČENIA ALEBO PRI PLNENÍ PODMIENOK DRUHU, VÝSLOVNÚ, IMPLICITNÉ, VYPLÝVAJÚCE Z NARIADENÍ ALEBO ZO ZÁKONA, A V ROZSAHU, AKO TO UMOŽŇUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY, ZÁRUKY ČI PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z NARIADENÍ ALEBO ZÁKONY, POKIAĽ IDE O OBCHODNEJ KVALITU, VHODNOSŤ PRE KONKRÉTNE, VŠEOBECNÉ ALEBO BEŽNÉ ÚČELY, USPOKOJIVEJ KVALITY ČI TRVANLIVOSŤ, A ZÁRUKY PRE PRÍPAD SKRYTÝCH VAD.

Ďalšie ustanovenia

15) Účastník si musí po nákupe uschovať pokladničný doklad preukazujúcu nákup Televízora. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov. Bez predloženia príslušného účtovného dokladu stráca Účastník nárok na využitie Bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci kúpu Televízora a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Televízora. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.

16) Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia špekulatívneho rokovania Účastníka Kampane požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich dní vo forme, ktorou bol k doplneniu vyzvaný. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus.

17) Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.

18) V prípade, že Organizátor Kampane bude mať dôvodné podozrenie, že sa Účastník Kampane dopustil špekulatívneho konania, má Organizátor právo takého Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.

19) Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.

20) Účastník vyjadruje svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, používateľské meno, heslo, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu pre spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322 ako prevádzkovateľovi, s tým, že spracovateľom osobných údajov bude spoločnosť Klapro s.r.o., so sídlom Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO 28901771, ako sprostredkovateľ, pričom cieľom spracúvania osobných údajov je najmä vykonávanie a vyhodnotenie Kampane, ďalej použitie na marketingové účely, t. j. ponúkanie obchodu a služieb správcu, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to na obdobie 5 rokov alebo do odvolania súhlasu. Správca zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov rovnako ako v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nakladanie s osobnými údajmi v informačných systémoch. Spracovanie osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému, prípadne tiež manuálne. Osobné údaje budú archivované v elektronických súboroch, v ktorých budú spracované na vyššie uvedené účely. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, t. j. najmä má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na poskytnutie informácii o spracúvaní osobných údajov, právo na opravu údajov a ich likvidáciu, blokovanie osobných údajov a pod.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže Účastník bezplatne kedykoľvek odvolať. Účastník vyhlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo. Tento súhlas udeľuje Účastník bezplatne. V prípade pochybností sa môže Účastník obrátiť na správcu alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Súhlasom s týmito pravidlami Kampane poskytuje Účastník Organizátorovi bezplatný súhlas s uverejnením svojho mena, iniciály priezviska a miesta bydliska vo forme: „Meno, iniciála priezviska, mesto” a podobizne a prípadných obrazových či zvukových záznamov Účastníkov v súvislosti s prezentáciou výsledkov Kampane v médiách a reklamných materiáloch Organizátora počas 5-tich rokov od skončenia Kampane.

21) Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.

22) Úplné a presné pravidlá Kampane sú dostupné na www.samsung-bonus.eu a v advokátskej kancelárii Mgr. Karla Šebestu, so sídlom v ulici Klimentská 1, 110 00 Praha 1.

23) Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane www.samsung-bonus.eu. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním na infolinku +420 702 193 570.

24) Pracovná doba infolinky Kampane je v pracovné dni od 8:00 do 16:00.

Nikon Zimný CashBack

október 24, 2016 in Akcie

V termíne od 14. 10. 2016 do 15. 1. 2017 prebieha u vybraných predajcov akcia ZIMNÝ CASHBACK. Pri nákupe nižšie uvedených produktov môžete pri splnení požadovaných podmienok získať časť svojich peňazí späť.

ZIMNÝ CASHBACK – podmienky jeho využitia

Stanovenie výrobkov a rozsah:
1. Cashback je možné využiť pri nákupe produktov uvedených nižšie. Cashback je možné uplatniť na nákup maximálne 3 rôznych produktov z ponuky objektívov (nie je možné nakúpiť viac kusov jedného typu) a/alebo na nákup 1 tela/kitu. V prípade nákupu objektívu a tela/kitu na jednu účtenku z nižšie uvedenej ponuky má zákazník nárok aj na ďalší spätný bonus Cashback (iba na jeden aj v prípade nákupu 3 objektívov).
2. Pre uplatnenie nároku na vrátenie peňazí je nutné vlastniť bankový účet v Českej alebo Slovenskej republike a náležite vyplniť požadované informácie na stránke www.nikoncashback.cz alebo www.nikoncashback.sk.
3. Nákup produktov musí byť realizovaný v období od 14. 10. 2016 do 15. 1. 2017 u vybraných predajcov a žiadosť musí byť zaslaná najneskôr do 20. 1. 2017. Žiadosti je nutné podať najneskôr do 14 dňov odo dňa nákupu, v prípade nákupu v termíne od 4. januára je treba poslať žiadosť najneskôr 20. 1. 2017. Neskôr zaslané žiadosti sa neberú do úvahy.
4. V prípade, že zákazník použije nakúpené predmety, na ktoré uplatnil Cashback, pre svoju ekonomickú činnosť, je povinný uskutočniť zníženie odpočtu DPH.

Akcia sa vzťahuje na tieto produkty:

5. Žiadateľ o Cashback sa musí zhodovať s odberateľom uvedeným na faktúre. Ak je na faktúre ako odberateľ uvedená firma, žiadosť sa musí zhodovať s firemnými údajmi uvedenými na faktúre.

Predajci, u ktorých možno túto akciu uplatniť.

Ochrana osobných údajov:

Uplatnením nároku na Cashback vyslovuje zákazník súhlas so spracovaním a využitím osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Zb. v platnom znení, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a e-mail, a to po dobu 5 (piatich) rokov od uplatnenia nároku na Cashback.

Správca (firma NIKON spol. s r.o.) je oprávnený osobné údaje po stanovený čas využívať k marketingovým účelom, zasielaniu obchodných ponúk a prieskumu trhu.

Visit Us On Facebook